Директиви

 • ДИРЕКТИВА 2012/33/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година ДИРЕКТИВА 2012/33/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА 27/11/2012
  900 kb
  за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Директива 1999/32/ЕО на Съвета ДИРЕКТИВА 1999/32/ЕО НА СЪВЕТА 27/11/2012
  496 kb
  От 26 април 1999г, отн. намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изм. на Директива 93/12/EИО ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и Съвета ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 19/11/2012
  1,562 kb
  относно енергийната ефективност ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Директива 2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ДИРЕКТИВА 2005/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 03/11/2010
  528 kb
  От 6 юли 2005 година за изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение на ниво на съдържание на сяра в корабните горива ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ДИРЕКТИВА 1999/32/ЕО НА СЪВЕТА ДИРЕКТИВА 1999/32/ЕО НА СЪВЕТА 03/11/2010
  496 kb
  от 26 април 1999 година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16.12.2008г. ДИРЕКТИВА 2008/118/ЕО НА СЪВЕТА ОТ 16.12.2008Г. 26/07/2010
  165 kb
  Относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Директива 2009/119/ЕО на Съвета от 14.09.2009г. ДИРЕКТИВА 2009/119/ЕО НА СЪВЕТА ОТ 14.09.2009Г. 26/07/2010
  921 kb
  Директива за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Директива 2009/30/ЕО на ЕП парламент и Съвета от 23.04.2009г. ДИРЕКТИВА 2009/30/ЕО НА ЕП ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТ 23.04.2009Г. 26/07/2010
  1,127 kb
  За изменение на Д-ва 98/70/ЕО за спецификата на бензина, дизеловото гориво и газьола. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ДИРЕКТИВА 2004/101/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври 2004 година ДИРЕКТИВА 2004/101/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 ОКТОМВРИ 2004 ГОДИНА 25/08/2010
  497 kb
  По отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото ИЗTЕГЛЯНЕ
Предишна страница12
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД