Други

 • Решение за изпълнение на Комисията 2009/28/EO и 98/70/ЕО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2009/28/EO И 98/70/ЕО 24/04/2012
  728 kb
  За признаване на „Доброволната схема по Директивата за ВЕИ за производство на биоетанол Ensus. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Решение на Комисията 2008/118/EO РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2008/118/EO 24/04/2012
  720 kb
  Относно прилагането на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Съобщение на Комисията във връзка с Директива 97/23/ЕО СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ДИРЕКТИВА 97/23/ЕО 11/04/2012
  948 kb
  Директива 97/23/ЕО на 29.05.1997г. за сближаване на законодателствата на държавите членки отн. съоръжения под налягане. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Доклад на Wood Mackenzie за биогоривата ДОКЛАД НА WOOD MACKENZIE ЗА БИОГОРИВАТА 07/06/2011
  3,097 kb
  Публикуван , Октомври 2010 ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Решение на Комисията от 26 юли 1999 година РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 26 ЮЛИ 1999 ГОДИНА 24/08/2010
  472 kb
  За прилагането на Решение 1999/280/ЕО на Съвета ИЗTЕГЛЯНЕ
 • РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 април 1999 година РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА ОТ 22 АПРИЛ 1999 ГОДИНА 24/08/2010
  475 kb
  Относно процедура за информиране и консултиране за доставни цени на суров нефт и потребителски цени на нефтопродуктите ИЗTЕГЛЯНЕ
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД