Регламенти

 • Регламент (ЕС) № 530/2012 на Европейския парламент и на Съвета РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 530/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 02/07/2012
  812 kb
  Относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни нефтени танкери. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 389/2012 НА СЪВЕТА 11/05/2012
  949 kb
  От 2.05.2012г относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕO) № 2073/2004. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Проект на регламент на Съвета за Административно сътрудничество в областта на акцизите ПРОЕКТ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА АКЦИЗИТЕ 06/03/2012
  417 kb
  ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Регламент №1605/2002 на Съвета от 25.06.2002г. РЕГЛАМЕНТ №1605/2002 НА СЪВЕТА ОТ 25.06.2002Г. 25/11/2010
  701 kb
  Относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Регламент 1031/2010 на Комисията от 12.11.2010г. РЕГЛАМЕНТ 1031/2010 НА КОМИСИЯТА ОТ 12.11.2010Г. 23/11/2010
  1,605 kb
  Относно графика, управлението и др. аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгл. Директива 2003/87/ЕО. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Регламент 994/2010 на ЕС и европейския парламент от 20.10.2010 РЕГЛАМЕНТ 994/2010 НА ЕС И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ 20.10.2010 23/11/2010
  1,055 kb
  Относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/97/ЕО на Съвета. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2073/2004 НА СЪВЕТА от 16 ноември 2004 година РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2073/2004 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 ГОДИНА 24/08/2010
  538 kb
  Относно административното сътрудничество в областта на акцизите ИЗTЕГЛЯНЕ
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2964/95 НА СЪВЕТА от 20 декември 1995 година РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2964/95 НА СЪВЕТА ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1995 ГОДИНА 24/08/2010
  489 kb
  Относно въвеждането на регистриране на вноса и доставките на суров нефт в Общността ИЗTЕГЛЯНЕ
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 684/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 684/2009 НА КОМИСИЯТА ОТ 24 ЮЛИ 2009 ГОДИНА 24/08/2010
  1,293 kb
  За прилагане на Директива 2008/118/ЕО по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под РОП ИЗTЕГЛЯНЕ
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД