Лукойл Нефтохим Бургас АД

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е нефтопреработвателно предприятие, разположено на Черноморското крайбрежие на 15 км от гр. Бургас, България.

Дружеството разполага с морски, железопътни и автотранспортни терминали, магистрални тръбопроводи за нефт, бензин, дизелово и котелно гориво.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД произвежда автомобилни бензини /А-92, А-95, А-98/, нискооктанов бензин /НОБ/, дизелово гориво, реактивно гориво – Джет А-1, котелно гориво, гудрон, пропан-бутан, сяра техническа, сярна киселина, битуми и полипропилен.

Историята на „Нефтохим“ започва през 1963 г. с въвеждането в експлоатация на първата инсталация за дестилация на нефт и производството на първия български бензин на 2 септември същата година.

Датата 12 октомври 1999 г. поставя началото на най-новата история от развитието на комбината. Подписан е договор за продажба и „Нефтохим” става част от семейството на руската компания „ЛУКОЙЛ”.

Основните приоритети пред „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД са технологично обновяване и модернизация на производствените мощности, повишаване производителността на труда и качеството на произвежданите продукти, осигуряване на безопасна и безвредна работна среда, опазване на околната среда в съответствие със законодателствата на Република България и Европейския съюз и ефективно развитие и използване на човешките ресурси.

През 2015 г. в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД приключи строителството на модерен технологичен комплекс за хидрокрекинг на гудрон с капацитет 2.5 млн. т/г. Новите мощности ще повишат дълбочината преработка до 90% и ще обезпечат производството на котелно гориво със съдържание на сяра съгласно европейските изисквания под 1%. Освен това ще се повиши и енергийната ефективност, за сметка на намаляване на емисиите на парникови газове ще бъде достигнат значителен положителен екологичен ефект.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД днес:

–       е най-голямото предприятие на Балканския полуостров по преработвателни мощности на нефт, структуроопределящо не само за бургаския регион, но и за цялата страна;

–       е модерно нефтопреработвателно предприятие, работещо в съответствие с водещи световни стандарти, със съвременен мениджмънт, за който въпросите, свързани с качеството, околната среда, енергията, здравето и безопасността, имат първостепенно значение;

–       е дългогодишен носител на приз „Най-голяма българска компания“ в сектор „горива“ и по приходи от продажби в топ 100 на най-големите български компании;

–       е социално-отговорна компания с грижа и отговорност към своите работници и служители, ветерани, и с дългогодишни традиции в благотворителната дейност и спонсорство;

–       повече от 50 години произвежда богат асортимент от горива с високо качество и задоволява нуждите на българския пазар;

–       заема съществена част от българската икономика, има жизненоважна роля в енергийното производство и енергийния пазар на РБългария.

Официален сайт

© 2019 Всички права запазени. Българска петролна и газова асоциация.