Синергон Холдинг АД

Синергон холдинг АД е създаден на 25.09.1996 г. като национален приватизационен фонд с име “Петрол фонд”. Негови акционери тогава стават над 250 хил. души, а капиталът надминава 5,55 млн. лв., превръщайки го в лидер по този показател. По време на трите централизирани търга фондът придобива акции в 65 дружества, като с най-голям дял по сектори се нарежда търговията – с 31,61%, следвана от химическата промишленост – с 24.12% и туризма с 15.14%.

В периода 1998-1999 г. холдингът реализира покупките и продажбите на дялове от предприятия основно на фондовия пазар в България. Формира се пакет от дъщерни дружества, в които има управляващи функции и определя стратегията за развитието им. В края на юни 1998 г. холдингът става първият от бившите приватизационни фондове, приет за търговия на БФБ. На 5 март 2002 г. общото събрание на акционерите приема името “Синергон холдинг”.

Днес Синергон холдинг АД е дружество с над 150 000 акционери и акционерен капитал от 18 358 849 лв., което го нарежда сред водещите холдингови структури в страната. Акциите на Синергон холдинг АД се търгуват на сегмент “Standard” на официалния борсов пазар. www.bse-sofia.bg, SNRG.

“Синергон холдинг” е мажоритарен собственик в 20 предприятия и притежава участия в други 3 дружества. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща отрасъла, като приоритет имат търговията туризмът.

Предмет на дейност

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; транспортна, спедиторска, дейност; изложбена и маркетингова дейност; ремонтна и сервизна дейност; туристическа дейност и туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство и друга търговска дейност, не забранена със закон.

gramota_sinergon

Цели

  • Да затвърдим позициите си на водеща холдингова структура, чиито акции се търгуват на сегмент “Premium” на БФБ
  • Да се превърнем в значима икономическа единица на територията на страната и региона, с активности в Европейския съюз.

Отраслова структура

diagram_sinergon_2

Мениджмънт

Дружеството е с двустепенна система на управление:
 
Надзорен съвет:

Бедо Бохос Доганян – председател
Светлана Атанасова Кацулова – член
Румен Валери Панайотов – член

Управителен съвет:

Евгения Димитрова Славчева

Конткти

„Синергон холдинг” АД
гр. София 1000
ул. „Солунска” № 2
тел.: (+359 2) 93 33-599
факс: (+359 2) 93 33-593
office@synergon.bg

Официален сайт