У  С  Т  А  В

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

 • ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 1. ИМУЩЕСТВО

 2. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 3. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

VII.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

VIII.    ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

/1/ Настоящият устав урежда въпросите, свързани с учредяването, дейността, членството, имуществото, управлението и прекратяването на юридическото лице “БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ” (БПГА).

 /2/ “БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ” представлява юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, наричано по-долу “Сдружението”. Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав парични вноски. Статутът на Сдружението се определя съобразно българското законодателство.

  /3/ Сдружението е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна организация. При създаването му неговите учредители се ръководят от желанието си да обединят усилия за защитата на интересите на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост, за развитието на търговията в тази сфера, както и за насърчаването на петролната и газовата промишленост в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

 

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК


Чл.2.
  

Наименованието на Сдружението е:

„БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ” (БПГА), което се изписва и на латиница по следния начин: BULGARIAN PETROLEUM AND GAS ASSOCIATION (BPGA).

Чл. 3.

/1/ Седалището на Сдружението е: гр. София, район „Оборище”. Адресът на управление на Сдружението е ул. „Проф. Асен Златаров” № 11.

/2/ (изм.- Решение на ОС от 09.10.2013г.) Промяна в адреса на управление може да се извършва с решение на Управителния съвет.

Чл. 4.

Наименованието, седалището, адресът, както и данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер, се поставят върху всички документи и печатни издания на сдружението.

Чл. 5.

Сдружението се учредява за неопределен срок.

 

III. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6.

Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

Чл. 7.

Главните цели на Сдружението са:

 1. Да защитава интересите на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост, и да осъществява съдействие за развитието на петролната и газова промишленост, както и на търговията с петролни и газови продукти в България, изразяващо се в:

а/ развиване на свободната инициатива и на основните принципи на пазарната икономика, залегнали в Конституцията на Република България;

б/ предотвратяване злоупотребата с монополно положение на пазара с продукти на петролната и газовата промишленост, нелоялната конкуренция и други действия, които могат да доведат до нарушаване на пазарните принципи и негативно да се отразят на пазара в тази сфера;

в/ насърчаване на свободата на предприемчивостта в производството, търговията и услугите, свързани с продукти на петролната и газова промишленост и на свободното образуване на цените;

г/ защита на интересите на потребителите.

 1. Да насърчава производителността и печалбата в сферата на петролната и газовата промишленост.
 2. Да представлява членовете на Сдружението и да защитава интересите им пред държавните органи.
 3. Възприемане на пазарно поведение в областта на търговията с продукти на петролната и газовата промишленост, основаващо се на лоялна конкуренция.
 4. (изм. – Решение на ОС от 09.10.2013г.)Спазване на техническите стандарти, стандартите за качество и нормите на пазара, приложими в Европейския съюз.

а/ Гарантиране на качеството, на безопасността и опазването на околната среда в интерес на цялото общество;

б/ Въвеждане на контрол върху строителството;

в/ Насърчаване на инвестирането в технологии, свързани с петролната и газовата промишленост, с оглед опазване на околната среда.

 1. Осъществяване на контрол срещу злоупотреби в областта на търговията с продукти на петролната и газовата промишленост.
 2. Обсъждане и предоставяне на предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласуваното мнение на своите членове, относно законодателството в областта на търговията с продукти на петролната и газовата промишленост.
 3. Участие в подготовката на проекти на нормативни актове, регламентиращи търговията в страната и засягащи поведението на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост на националния пазар.
 4. (изм. – Решение на ОС от 21.04.2016 г.) Защита пред държавните и други органи и организации на икономическите интереси на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост със съответните законоустановени форми и средства.
 5. Оказване на необходимото съдействие на държавните органи и на членовете на Сдружението за точно прилагане на нормативните актове в областта на петролната и газовата промишленост. Оказване на консултантска помощ чрез подходящи специалисти.
 6. Информиране периодично на своите членове за действащите нормативни, технически и технологически актове, приети от Народното събрание, Министерския съвет и други министерства и ведомства в страната, касаещи търговията с продукти на петролната и газовата промишленост; информиране своите членове и обществеността за международните договори, конвенции или други международни актове в тази област, а също така изразяване на становище и изготвяне съгласувано мнение на своите членове, относно присъединяването на Сдружението към тези актове.
 7. Следене за спазването на правилата на професионалната етика, информиране компетентните органи за проявите на нелоялна конкуренция от страна на членове на Сдружението.
 8. Съдействие за разрешаването на възникнали спорни въпроси между членовете, включително и чрез привличане на специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.
 9. (изм. – Решение на ОС от 09.10.2013 г.) Провеждане, под свое ръководство, на периодични срещи с членовете, относно разясняването и прилагането на важни нормативни и други актове, отнасящи се до интересите на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост.
 10. Спомагане, чрез различни форми и средства, за повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в сферата на петролната и газовата промишленост.
 11. Съдействие за опазване на доброто име на членовете на Сдружението.
  18Представляване членовете на Сдружението на вътрешни и международни форуми, дискутиращи проблемите на петролната и газовата промишленост.
 12. (нова – Решение на ОС от 21.04.2016 г.) Организиране на вътрешни и международни форуми, дискутиращи въпроси, свързани с петролната и газова индустрия.

     Чл. 8.

/1/ В изпълнението на своите цели Сдружението използва следните средства:

 1. сътрудничи с държавните органи и други организации, работещи в областта на търговията с продукти на петролната и газовата промишленост;
 2. използва преди всичко диалога и взаимноприемливия компромис между заинтересованите страни съобразно българското законодателство;
 3. създава помощни органи за изпълнение на специфични дейности.

/2/ (изм. – Решение на ОС от 09.10.2013г) С решение на Управителния съвет и с оглед по-добрата координация на дейността на Сдружението по специфични въпроси могат да бъдат създадени постоянни комитети, в които участват номинирани от членовете на Сдружението представители.

Чл. 9.

Сдружението има следния предмет на дейност: защита интересите на търговците от областта на петролната и газовата промишленост, развитие на производството, търговията и транспорта, както и насърчаване на петролната и газовата промишленост в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

 

IV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 10.

Имуществото на Сдружението се формира от имуществените вноски на членовете му, от дарения и завещания в полза на Сдружението, както и от други постъпления в допустими от закона форми, като правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права.

Чл. 11.

/1/  (изм.- Решение на ОС от 09.10.2013г.) Годишният членски внос се определя веднъж годишно с решение на Общото събрание.

/2/ За първата година членският внос следва да бъде внесен в едномесечен срок от регистрацията на Сдружението – за учредителите, а за следващите години се дължи до 30.I. на текущата година.

/3/ Кандидатите за членство депозират пълния размер на членския внос заедно с молбата за приемане в Сдружението. При отказ от страна на Общото събрание депозитът се връща в срок от 14 /четиринадесет/ дни.

Чл. 12.

/1/ Срещу направения членски внос Сдружението издава удостоверения за членство. Удостоверението съдържа: означение “Удостоверение”, данните по чл. 4, името, съответно наименованието, на члена.

/2/ Срещу внесения членски внос Сдружението издава фактура.

/3/ Срещу направените дарения Сдружението издава удостоверения. Удостоверението съдържа: означение “Удостоверение”, данните по чл. 4, както и името, съответно наименованието, на дарителя.

/4/ Извършените дарения и завещания се вписват в специална дарителска книга.

      Чл. 13.

Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност:

 1. Консултантска дейност;
 2. Издателска дейност;
 3. Други дейности, свързани с постигането на целите на Сдружението.

/2/Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от българското законодателство.

/3/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

/4/ Сдружението не разпределя печалба.

 

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО

Чл. 14.

/1/ Членството в сдружението е доброволно.

 /2/ (изм. с Решение на ОС от 21.04.2016г.) Член на Сдружението може да бъде всеки търговец на продукти на петролната и газовата промишленост, който приема устава и етичния кодекс, спазва решенията на ръководните органи и плаща редовно членски внос.

 Чл. 15.

Учредителите на Сдружението са негови членове от момента на възникване на юридическото лице.

 

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ


             Чл. 16.

/1/ Последващото приемане на нови членове в Сдружението се извършва с решение на Общото събрание въз основа на писмена молба на желаещия до Общото събрание и внесен депозит по чл. 11 /3/, равностоен на сумата по чл. 11 /1/.

/2/ Молбата се разглежда в 6-месечен срок от подаването ѝ до Сдружението.
           /3/ Когато кандидатът е юридическо лице, със заявлението се представят доказателства, че решението за членство е взето в съответствие с неговите вътрешни устройствени правила.

 

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 17.

Всеки член на Сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на Сдружението с право на глас в Общото събрание;
 2. Да избира и да бъде избиран в управителните органи на Сдружението;
 3. Да иска отмяна на незаконни и противоречиви на устава решения и действия на ръководните органи на Сдружението;
 4. Свободно и публично да изразява и отстоява становища относно решенията на органите и дейността на Сдружението, както и да прави предложения, възражения и препоръки;
 5. При поискване да получава от ръководните органи пълна информация относно цялата дейност на Сдружението;
 6. Да търси и получава защита и съдействие от страна на Сдружението по всички проблеми и спорни въпроси, възникнали във връзка с осъществяването на неговата дейност;
 7. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му при условия и ред, които създават равнопоставеност между всички членове;
 8. Да участва при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението;
 9. Да получи членско удостоверение.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 18. 

Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва Устава, Етичния кодекс и решенията на органите на Сдружението;
 2. Стриктно да съобразява своята дейност с нормативните и технологични изисквания в областта на търговията с продукти на петролната и газовата промишленост, както и с международните актове в тази област, включително българските и международните стандарти;
 3. Да приема целите, определени в Устава на Сдружението;
 4. Да участва в цялостната дейност на Сдружението;
 5. Да пази и утвърждава доброто име на Сдружението и да не извършва дейности, които биха попречили на реализирането на основните задачи на Сдружението;
 6. Да внася редовно членския си внос, така както е определен в чл. 11/1/;
  7Да съдейства при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението.

 Чл. 19. 

Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху друго лице в случай на смърт на член-физическо лице, или прекратяване на член-юридическо лице. Упражняването на членски права за период, по-дълъг от 3 /три/ месеца, може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно, което е с нотариална заверка на подписа в случаите на:

 1. продължително отсъствие от страната;
 2. продължително боледуване;
 3. продължително отсъствие от населеното място – седалище на сдружението.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО. ИМУЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ.

Чл. 20.

Мандатът на член на Общото събрание се прекратява предсрочно в следните случаи:

 1. Поставяне под запрещение /пълно или ограничено/ или смърт на член-физическо лице, или прекратяване на член-юридическо лице;
 2. При нанесена умишлено вреда на Сдружението;
 3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от 6 /шест/ месеца;
 4. Когато действа в разрез със задълженията си;
 5. При подаване на оставка пред Общото събрание или деклариране на оставка пред Председателя;
 6. с прекратяване на Сдружението;
 7. при изключване от Сдружението.

Чл. 21.

/1/ Всеки член може доброволно да прекрати членството си в Сдружението въз основа на писмена молба до Общото събрание.

Чл. 22.

/1/ Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:

 1. Грубо или системно нарушава Устава и не спазва решенията на органите на Сдружението;
 2. Извършва действия, които накърняват доброто име на Сдружението и възпрепятства постигането на неговите цели;
 3. Злоупотребява със средствата на Сдружението;
 4. Не плаща членския внос един месец след определения срок за плащане.

/2/ Член на Сдружението може да бъде изключен по предложение на Управителния съвет, на Председателя или на друг член на Сдружението.

/3/ Внесените до момента на изключване средства не подлежат на връщане.

/4/ В 7-дневен срок от вземане на решението по ал. 2 Председателят уведомява писмено изключения член. С уведомлението изключеният от Сдружението член се поканва в подходящ срок да върне членското си удостоверение.

/5/ В случай на подадена молба за прекратяване на членството, тази молба се разглежда от Общото събрание на Сдружението в срок от 6 /шест/ месеца. Внесените до момента на прекратяване на членството средства не подлежат на връщане.

 

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 23.

Органите на Сдружението са:

 1. Общото събрание на членовете на Сдружението;
 2. Управителният съвет;
 3. Председателят.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 24.

/1/ Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението.

/2/ Общото събрание включва всички членове на Сдружението.

/3/ Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител с писмено пълномощно. Когато действа представител, те отговарят за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание.

 

Чл. 25.

/1/ Членовете-юридически лица, се представляват в Общото събрание от законните им представители или от лице, упълномощено с писмено пълномощно. Когато действа представител, юридическите лица отговарят за неизпълнението на задълженията, поети от страна на овластеното лице.

/2/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 26. Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

 

СВИКВАНЕ

Чл. 27.

/1/ (изм.- Решение на ОС от 09.10.2013г.) Редовните заседания на Общото събрание се свикват най-малко един път в годината от Управителния съвет или по искане на най-малко една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

 /2/ Ако Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание в едномесечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

 /3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

 /4/ Дневният ред се предлага от органа, който е свикал или е поискал свикване на Общото събрание.

 /5/ (изм.-Решение на ОС от 2019 г.) Поканата се изпраща по електронен път до всички членове и се поставя на мястото за обявления  в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Чл. 28. Изменя и допълва настоящия Устав;
1. Приема други вътрешни актове;
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на
Сдружението;
3. Взема решения за приемане или изключване на членове на
Сдружението;
4. Взема решения за преобразуване или прекратяване на
Сдружението;
5. Приема основните насоки и програма за дейността на
Сдружението;
6. Приема годишния бюджет на Сдружението;
7. Обсъжда и одобрява отчета на Управителния съвет и определя
размера и начина на събиране на членския внос;
8. (отм. – Решение на ОС от 12.12.2023г.)
9. Разглежда и решава случаите на нелоялна конкуренция и
нарушаване на правилата на професионалната етика и предприема
необходимите мерки за тяхното отстраняване;
10. Взема решения за участие в други организации;
11. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които
противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи
дейността на сдружението;
12. Взема решения за създаването на помощни органи за изпълнение
на специфични дейности;
13. Взема решения за създаване на контролни и ревизионни комисии
за контрол върху изразходването на средствата на Сдружението.

        

    КВОРУМ

    Чл. 29.

/1/ Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

/2/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/3/ Протоколът, заедно с прикрепен към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

Чл. 30.

/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решенията на Общото събрание се приемат както следва:

 1. С мнозинство от 2/3 от присъстващите се взимат решенията по чл. 28, т. 1 и т. 5 от настоящия Устав;
 2. Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

       

Чл. 31.

/1/ Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

 /3/ Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват по заявление на Председателя на Сдружението.

 /4/ Когато Общото събрание подготви решение за изключване на член, този орган е длъжен да предупреди в 14-дневен срок същия и да го изслуша, когато изключваният желае да даде обяснения, свързани с изключването му.

 

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 32.

/1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 33.

/1/ Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Сдружението.

/2/ Управителният съвет:

 1. Ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението;
 2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 3. Свиква Общото събрание по определения в Устава ред;
 4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и задачите на сдружението;
 5. (изм.- Решение на ОС от 09.10.2013г., Решение на ОС от
  21.04.2016 г., Решение на ОС от 12.12.2023) Избира измежду членовете си
  Председател на Управителния съвет, който по право е и Председател на
  Сдружението
 6. Разпределя и изпълнява утвърдения в Общото събрание бюджет;
 7. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението;
 8. Приема правила за контрол върху предоставените дарения;
 9. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 10. Определя адреса на сдружението;
 11. Взема решения по други важни въпроси, засягащи оперативното управление на сдружението.
 12. (отм. – Решение на ОС от 12.12.2023)

/3/ Управителният съвет се събира на редовни заседания всяко тримесечие.

/4/ Управителният съвет се отчита периодично /веднъж в годината/ пред Общото събрание за своята дейност.

 

СЪСТАВ

Чл. 34. 

(изм.- Решение на ОС от 09.10.2013г.) Управителният съвет се състои най-малко от три лица, които могат да бъдат:

а) физически лица – членове на Сдружението;

б) физически лица – законни представители на юридически лица – членове на Сдружението;

в) физически лица, които не са членове на Сдружението, посочени от юридически лица, членове на Сдружението;

г) юридически лица – членове на Сдружението. Когато член на Управителния съвет е юридическо лице – член на Сдружението, на заседанията на Съвета то се представлява от неговия законен представител или от упълномощено с писмено пълномощно физическо лице.

Чл. 35.

/1/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

 /2/ Членовете на Управителния съвет, с изключение на Председателя, осъществяват дейността си по този Устав безвъзмездно.

/3/ Председателят на Управителния съвет е и Председател на Сдружението по право.

/4/ Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно от Общото събрание в следните случаи:

 1. Поставяне под запрещение /пълно или ограничено/ или смърт;
 2. При нанесена умишлено вреда на Сдружението;
 3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от 6 /шест/ месеца;
 4. Когато действа в разрез със задълженията си;
 5. При подаване на оставка.

/5/ Членството може да бъде прекратено доброволно също и при деклариране на оставка пред Председателя на Сдружението, като в този случай той докладва за оставката на първото редовно заседание на Общото събрание.

Чл. 36.

/1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разделение на функциите между тях.

/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението.

 

СВИКВАНЕ

Чл. 37.

/1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя.
/2/ Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете.

/3/ (изм. с Решение на ОС от 21.04.2016г.) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 38.

/1/ Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет. Решенията по чл. 33 /1/, т. 2 и т. 9, и по чл. 44 /2/ се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

 

/2/ За заседанията на Управителния съвет и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието, и се подреждат в нарочна книга.

/3/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 39. 

Председател на Сдружението може да бъде само дееспособно физическо лице – член на Сдружението, или лице – посочено съгласно чл. 34.

Чл. 40. 

Чл. 40. (изм. -Решение на ОС от 09.10.2013г., Решение на ОС от
12.12.2023 г.) Председателят на Сдружението се избира за срок до две години
и за не повече от два последователни мандат

Чл. 41.

/1/ Председателят на Сдружението:

 1. Представлява Сдружението; за целта той представя нотариално заверен образец от подписа си при вписване на Сдружението в съответния регистър в съда;
 2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 3. Свиква Управителния съвет.

/2/ Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, както и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/ Председателят на Сдружението назначава секретар, който ръководи текущата дейност на Сдружението.

/4/ За своята дейност Председателят се отчита пред Общото събрание.

Чл. 42.

Мандатът на Председателя на сдружението се прекратява от Управителния съвет:

 1. По негова молба, заявена писмено пред Управителния съвет;
 2. Когато действа в разрез със задълженията си и с това пречи за нормалната работа на Сдружението;
 3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от 6 /шест/ месеца;
 4. При поставяне под запрещение /пълно или ограничено/;
 5. При смърт.

Чл.42а. (нов, приет с решение на ОС от 09.10.2013 г.)

/1/ Сдружението има Изпълнителен директор, който работи въз основа на сключен с него договор. Договорът с Изпълнителния директор се сключва от Председателя на Сдружението за срок от една година, като договорът може да бъде подновяван за нов срок без ограничение. Назначаването и освобождаването на Изпълнителния директор се извършва от Председателя на Сдружението след предварителното одобрение от Управителния съвет.

/2/ За работата си Изпълнителния директор получава възнаграждение, съгласувано с Управителния съвет.

/3/ Изпълнителният директор е пряко подчинен на Председателя на Сдружението, подпомага дейността на Председателя на Сдружението, оперативно ръководи персонала на Сдружението и отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и на Председателя на Сдружението.

/4/ Председателят на Сдружението със заповед определя и изменя организационна структура на персонала на Сдружението, както и разпределението на функциите и подчинеността на служителите.

Чл.42б. (Отменен с Решение на ОС от 12.12.2023 г.)
Чл. 42в. (Отменен с Решение на ОС от 12.12.2023г

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 43.

 /1/ Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание.

/2/ С решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението се прекратява в случаите, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44.

/1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице. Ликвидаторът извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

/3/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание.

/4/ Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

 

 

 • ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • §1. Настоящият Устав влиза в сила от 1 януари 2002 г.
 • §2. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
 • §3.Настоящият Устав е изготвен на английски и български език, като единствено меродавен при тълкуване разпоредбите на Устава е българският текст.
 • §4.Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на сдружението, проведено през 1998г. в гр. София, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав. Измененията и допълненията в настоящия Устав са приети на основание §1, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел от Общото събрание на Сдружението, проведено на 27 октомври 2001 г. в гр. София, ул. “11 август” № 1, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав.
 • §5. Настоящият устав е изменен и допълнен с решение на Общото
  събрание на Сдружението, провело се на 09.10.2013 г. в гр. София на
  основание чл.25, ал.1, т1. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и
  чл.28, т.1 от
 • §6. (изм. С Решение на ОС от 27.03.2019 г.)Настоящият устав е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на Сдружението, провело се на 21.04.2016 г. и 27.03.2019 г. в гр. София на основание чл.25, ал.1, т.1. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.28, т.1 от настоящия устав.