Етичен кодекс

ВЪВЕДЕНИЕ

Дейността на дружествата, които произвеждат, преработват и търгуват със суров петрол, петролни продукти и газ, представлява интерес, както за бизнес кръговете, така и за обществото като цяло. Това изисква повишеното внимание и отговорност на тези дружества, както и спазване на официалните и неофициалните бизнес принципи, свързани с работата им. За членовете на БПГА бизнесът е не само икономическа, а и социална категория. С оглед на това членовете на Българска петролна и газова асоциация желаят, освен съобразяването с нормативните разпоредби, да действат съгласно правилата, формулирани в този Етичен кодекс, и се съгласяват той да бъде задължителен за тях в хода на бизнес дейността им.
 

ЕТИЧНИ РАЗПОРЕДБИ НА БЪЛГАРСКАТА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ

 1. Членовете на Българската петролна и газова асоциация ще се ръководят от българските закони като правила, които са в съответствие с принципите на пазарната икономика. Равенството на конкурентните условия и чистотата в бизнес отношенията могат да бъдат осигурени единствено в рамките на нормативните разпоредби. Членовете  на Асоциацията ще спазват всичко български закони, наредби и други нормативни актове и няма да осъществяват дейност, която ги нарушава, противоречи или е несъвместима с тях.
 2. Дружествата членове ще изпълняват всички видове задължения и предвидени плащания в данъчното и митническото законодателство изцяло, в установените срокове и по установения начин. Освен това те няма съзнателно да поощряват неплащането на данъци и мита от другите задължени субекти.
 3. Те ще водят точна документация за бизнес дейността си и ще се съобразяват с действащите правила за регистрация и счетоводство с оглед на спазването не само на буквата, но и духа на закона. Извън вътрешната си система на контрол, те трябва да оказват съдействие при одита на балансовия отчет и при контрола, осъществяван от властите.
 4. С оглед защитата на околната среда членовете трябва да изпълняват всички екологични изисквания, чието съблюдаване е основно задължение. За да се намалят замърсяването на водата, въздуха, почвата и вредностите от шума, те ще се стремят към установяването и спазването на практика, която съответства и надвишава изискванията на законовите разпоредби и е съответна на техническите и икономическите характеристики на региона. Те трябва да способстват за съответствието на екологичното законодателство с възприетата международна практика и европейските норми (стандарти).
 5. Членовете се задължават да осигурят работна среда, която отговаря на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Те създават условия за безопасност и осигуряват пълна защита на клиентите си и третите страни в процеса на предоставянето на своите услуги. Във връзките със съконтрагентите си членовете съдействат за установяването на същото ниво на сигурност в дейността на партньорите си  и полагат усилия за коопериране в областта на спазването на нормите за сигурност, доколкото това е възможно.
 6. Членовете следва да осигуряват такова качество на своите продукти и услуги, което да отговаря на изискванията, включително на българските стандарти и дадените описания и спецификации, както и следва да дават гаранция за качествата на продуктите си. С оглед спазване на разпоредбите относно развитието на техническата безопасност и защитата на околната среда, те трябва да усъвършенстват качеството на предлаганите услуги и стоки и да се противопоставят срещу всяко понижаване на качеството, което причинява загуба на потребителите.
 7. Членовете осъществяват дейността си на основата на лоялната конкуренция и в рамките на етичните правила. Всеки член трябва да има съответна етична политика, която допълнително ясно определя неговото противопоставяне на участието на  ангажирания от него персонал и на съконтрагентите му във всяка форма на измама или корупция.
 8. При привличането на персонал членовете не трябва явно или скрито да приобщават специалисти на други членове, като предлагат специфични условия и по този начин да получават определено предимство в работата си. Те трябва да установят постоянна бизнес политика при наемането на служители, които са били освободени от други дружества членове за нарушаване на правилата на тази организация. Те няма да наемат на работа никой, който е нарушил етичната политика на дружествата.
 9. Те трябва да разглеждат спазването на дисциплинарните правила за основно предварително условие за дейността си и да спазват поетите задължения.
 10. В дейността по представяне на работата си и рекламната си дейност, както и в процеса на всяка една социална дейност те не трябва да прибягват до средства, които въвеждат в заблуждение за причиняване на оперативни или търговски загуби чрез дискредитиране на конкурентите при избора на продукти, услуги и дейности от всякакъв вид. Сравнението на всеки продукт не трябва да е насочено към който и да е отделен конкурент и няма да се приема за измама, ако всички условия за безпристрастна и професионална оценка са налице, ако изводите на изследванията се основават на конкурентна информация, предоставена на обществеността, и обществеността е осведомена за основните характеристики на сравняваните продукти, за тяхната цена и условията, при които тези цени се прилагат. Едно такова сравнение, като описаното по-горе, не трябва да въвежда в заблуждение, като част от получените резултати са извадени от контекста или цитирани тенденциозно.
 11. Членовете на Българската петролна и газова асоциация осъществяват дейността си открито за обществото. Те трябва да предоставят на обществеността и на проявилите интерес всяка информация, която не накърнява техните или тези на партньорите им интереси.
 12. Дружествата членове са задължени да уведомяват служителите си, съконтрагентите си  и клиентите си  за разпоредбите на настоящия Етичен кодекс. Дружествата членове ще се задължават да следят разпоредбите на Етичния кодекс и да взимат съответни мерки, които да осигурят съблюдаването им от другите страни по договорите.
 13. Дружествата членове трябва да информират Асоциацията за всички действия, с които се нарушава настоящият Етичен кодекс, ако те са извършени от лица, които не са членове на Асоциацията. Това се отнася и за разпространяването на петролни и газови продукти от организации или физически лица, които не отговарят на условията, поставени от действащото законодателство.
 14. Дружествата членове осъществяват дейността, като не участват в политически партии и не извършват политическа дейност. Тяхна отговорност и право е да изказват мнението си, основаващо се на специфични знания и опит по въпроси, които засягат интереси на техни служители, клиенти или акционери, както и по въпроси от общ интерес.

КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА

Доклади или жалби относно спазването на Етичния кодекс се подават до председателя на Асоциацията и се предоставят на Комисията по етика за разглеждане и решение.

 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Комисията по етика се състои от експерти в областта на производството и търговията със суров петрол, петролни продукти и газ. За целта дружествата членове приемат списък на експертите и се задължават да спазват решенията на комисията.
 
Комисията по етика се свиква на първото си заседание от председателя на БПГА, на което изработва правила за своята работа, които се утвърждават от УС на Асоциацията.
 
При постъпване на  доклад или жалба до председателя на БПГА той запознава с тяхното съдържание Управителния съвет, който от своя страна посочва с единодушие трима членове от списъка с експертите, които в определен срок следва да разгледат фактите и да приемат решение.

Комисията по етика може да взима следните решения при установяване на нарушение на етиката:

 • установяване на нарушение в писмена форма и предупреждение за избягване на подобни действия в бъдеще;
 • установяване и порицаване на действия, неотговарящи на разпоредбите на настоящия Етичен кодекс, с финансови санкции;
 • глоба в троен размер на вноската за годишно членство;
 • временно преустановяване на членството;
 • преустановяване на членството с молба до съответните власти;
 • да отнемат лиценза на въпросното дружество;
 • публично огласяване на нарушението в медиите;

Посочените по-горе санкции могат да се кумулират.

Служителите на дружествата – членове на Асоциацията, не могат да бъдат членове на Комисията по етика.
 
Членовете на комисията получават възнаграждение за дейността си.
 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

Всички дружества членове се задължават да уведомят своите служители, съконтрагенти и клиенти относно разпоредбите на Етичния кодекс в рамките на 90 дни от влизането им в сила. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила то 01.03.1999г.